Vedtægter

Vedtægter for Svanemøllekredsen

Ordforklaring:
DS er forkortelse for Dansk Sejlunion.
Skriftlig meddelelse inkluderer fremsendelse via e-mail


§ 1. Kredsens navn og hjemsted.
Kredsens navn er Svanemøllekredsen. Dens hjemsted er Københavns Kommune.


§ 2. Kredsens formål.
Svanemøllekredsens formål er:

 •  at varetage medlemsklubbernes interesser inden for Dansk Sejlunion.
 • at fremme samarbejdet mellem klubberne til gavn for medlemmerne og sporten.
 • at fremme sejlernes interesser ved at fremføre dem over for relevante offentlige myndigheder, idræts- og interesseorganisationer, samt over for relevante virksomheder.
 • at formidle uddannelse og træning til kredsens medlemmer.
 • at koordinere klubbernes kapsejladser, og andre sejlsportsarrangementer.
 • at forvalte kredsens aktiver og de pengemidler, der gennem kontingenter og på anden måde måtte tilgå, således at de efter bestyrelsens skøn bliver til størst mulig gavn for alle kredsens medlemsklubber.


§ 3. Medlemskab af organisation.
Svanemøllekredsen er en kreds under DS og er underkastet dennes vedtægter og regler.


§ 4. Optagelse af medlemsklubber.
Når en sejlklub optages som medlem af DS, bliver den tilknyttet en kreds.

Herudover kan andre sejlklubber, som er medlem af DS, og som dermed er medlem af en anden kreds under DS, optages som associeret medlem. Associerede klubber skal ikke betale kontingent, idet de i forvejen betaler kontingent til en anden kreds.


§ 5. Kontingent.
Kredsens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves bagud og er forfalden til betaling den 10. oktober.


§ 6. Udmeldelse, udelukkelse af medlemsklubber.
Bortset fra associerede klubber kan medlemsklubberne ikke melde sig ud af kredsen.

Ændring af tilhørsforhold til en kreds kan kun ske i henhold til bestemmelserne i DS’ vedtægter.

Er en medlemsklub i kontingentrestance den 1. januar, kan kreds­bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel indstille medlemsklubben til udelukkelse fra medlemskab af DS.

Såfremt en medlemsklub slettes som medlem af DS eller af anden årsag udelukkes, ophører medlemskabet af kredsen samtidig.

Såfremt en medlemsklub udmelder sig af DS, ophører medlemskabet af kredsen samtidig.


§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle kredsens anliggen­der.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. april, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, med dagsorden, til alle medlemsklub­ber.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagel­se, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagene skal optages på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet udsendes samtidigt med dagsordenen. 

Adgang til generalforsamlingen har indtil 3 medlemmer fra hver medlemsklub. En af disse skal have mandat til at afgive klubbens stemme. Adgang har i øvrigt den siddende kredsbestyrelse, samt suppleanter til kredsbestyrelsen.

Stemmeret har alle fremmødte medlemsklubber. Hver medlemsklub har 1 stemme for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer. DS’ seneste officielle medlemstal er gældende.

Associerede klubber har ret til fremmøde og har taleret men ikke stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde.


§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
 7. Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for en 2-årig periode.
 9. Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for en 1årig periode.
 10. Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling kan endvidere omfatte følgende punkter:

 • Koordinering af datoer for kapsejlads.
 • Uddannelse og træning.
 • Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk Sejlunions generalforsamling.
 • Fastsættelse af mødested for næste års ordinære generalforsamling.


§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af kredsbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal, jfr. dog § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 medlemsklub afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Referatet udsendes senest 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på kredsens hjemmeside.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af kredsbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlems­klubberne skriftligt stiller krav herom til kredsbestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for kredsbestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel. Om indkaldelsesmåde med dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

Kredsbestyrelsen fastsætter mødestedet for den ekstraordinære generalforsamling.


§ 11. Valg af kredsbestyrelse m.v.
Kredsbestyrelsen er kredsens daglige ledelse og repræsenterer kredsen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter kredsen i henhold til lovene.

Kredsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Evt. andre medlemmer

Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer efter behov.

Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen (suppleanter for 1 år ad gangen) af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.


§ 12. Bestyrelsens konstituering.
Kredsbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter general­forsamlingen med næstformand, kursuskontakt og kapsejladsansvarlig.

Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kredsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halv­delen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstfor­manden, er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over kredsbestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Kredsen tegnes af formanden og kassereren.


§ 13. Regnskab.
Kredsens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status skal udsendes sammen med dagsordenen til ordinær generalforsamling.


§ 14. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 15. Vedtægtsændringer.
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

De ændrede vedtægter træder først i kraft når de er godkendt af Dansk Sejlunion.


§ 16. Kredsens opløsning.
Kredsen kan kun opløses, såfremt det er besluttet på Dansk Sejlunions generalforsamling.

Efter en sådan beslutning, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages beslutning om, hvor­ledes der skal forholdes med kredsens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

Den formue, der er i behold, skal anvendes til formål, som falder inden for DS’ formålsparagraf.


§ 17. Vedtægternes vedtagelse.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24. juni 2020 og godkendt af DS den dd mm 2020.

Vedtægterne som PDF